ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 09/03/2022

JULES, Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een kapitaal van € 32.960.825,00, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 59100 Roubaix, 152 Avenue Alfred Motte, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262, vertegenwoordigd door Franck Poillon, Algemeen Directeur en in deze hoedanigheid Redactiedirecteur, van de Happychic-groep (‘Jules’), is uitgever van de websites www.jules.com/fr-be en www.jules.com/nl-be(samen en zonder onderscheid de ‘Website’ genoemd) via dewelke het producten uit de mannenwereld te koop aanbiedt, hoofdzakelijk onder de merken Jules en Brice in België (de ‘Producten’).

Telefoon: +32 2 622 22 06 / E-mail : support@support-jules.zendesk.com

De Website wordt gehost door de firma EMEA Private Limited Company (Ltd)
gevestigd te Londen, UK EC2N 4AY, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate. Telefoon: +44(0)203 1477600.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) omschrijven de voorwaarden voor de verkoop van Producten door Jules en de voorwaarden voor de aankoop van de op de Website vermelde Producten door iedere natuurlijke niet-handeldrijvende persoon (de ‘Klant’).

Jules behoudt zich het recht voor zijn Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval worden de wijzigingen van kracht zodra ze online staan. Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de besteldatum.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling op de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden die uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen Jules en de Klant regelen.

De Website is toegankelijk voor iedere internetgebruiker die aan de in artikel 2 vermelde voorwaarden voldoet, onder voorbehoud van over een internetverbinding te beschikken.

In dat verband verklaart de Klant:
  • Een meerderjarige, natuurlijke persoon te zijn of een ouderlijke toestemming te hebben, en het vermogen te hebben deze overeenkomst af te sluiten.
  • Geen Producten aan te kopen met als doel ze door te verkopen. Jules behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren voor hoeveelheden die duidelijk ongebruikelijk zijn voor persoonlijk gebruik.
  • Voor strikt persoonlijke doeleinden te handelen, die niet onder een commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit vallen.

4.1 Omschrijving

De Producten worden door Jules zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven.

Jules wijst de Klant er evenwel op dat de foto's, onder meer voor wat de kleuren betreft, geen perfecte gelijkenis met het te koop aangeboden Product kunnen garanderen. De verschillen kunnen onder meer, maar niet alleen, het gevolg zijn van de kleurkwaliteit van de foto's, de moeilijkheid om de stoffen op het scherm weer te geven of de technische aanpassing. Die verschillen kunnen niet worden geïnterpreteerd als een niet-overeenstemming noch aanleiding geven tot annulering van de verkoop.4.2 Beschikbaarheid

Het aanbod van Producten en de overeenkomstige prijzen zijn geldig zolang ze op de Website zichtbaar zijn.In geval van een bestelling van een Product dat niet beschikbaar zou zijn, behoudt Jules zich het recht voor de bestelling te annuleren; hij brengt de Klant daar zo snel mogelijk via e-mail van in kennis en voert de terugbetaling uit (gefactureerde prijs, inclusief voorbereidings- en leveringskosten). In geval van een bestelling van meerdere Producten, wordt het resterende deel van de bestelling verwerkt en naar de Klant verzonden en blijven de voorbereidings- en leveringskosten voor rekening van de Klant.

5.1 Voorafgaande identificering
Om aankopen op de Website uit te voeren, moet de Klant verplicht een Jules-account voor iedere eerste bestelling aanmaken en zich vervolgens systematisch identificeren bij iedere bestelling.

5.2 Plaatsing van bestelling

Van zodra de winkelmand is gevalideerd, moet de Klant het leveringsadres en de leveringswijze kiezen en vervolgens zijn betalingswijze valideren; die laatste stap legt de verkoopovereenkomst met Jules formeel vast.

De Klant heeft de mogelijkheid om het detail van zijn bestelling en de totaalprijs ervan na te kijken en eventuele fouten te verbeteren alvorens zijn bestelling definitief te valideren.

De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na validering door de Klant van zijn akkoord tot betaling, en na aanvaarding van de transactie door de bank.

Van zodra zijn bestelling is geregistreerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met de belangrijkste elementen van zijn bestelling, in het bijzonder het ordernummer, de lijst van de bestelde producten en de prijsgegevens.

Alle gegevens die door de Klant tijdens het bestelproces worden verstrekt alsook de geregistreerde bevestiging van deze bestelling, gelden als bewijs van de transactie.

De prijzen van de Producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn uitgedrukt in Euro, inclusief alle in België toepasbare belastingen en exclusief de leveringskosten.

De voorbereidings- en leveringskosten zijn niet inbegrepen en zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders vermeld in artikel 9 ‘Levering’.

De prijzen zijn slechts geldig op de Website en kunnen in geen geval worden geclaimd voor aankopen in een Jules- of Brice-winkel.

Jules behoudt zich het recht voor de prijs van zijn Producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen in geval van een kennelijke fout of een wijziging van het btw-tarief.


De bestelde Producten worden aan de Klant gefactureerd op basis van het tarief dat op de Website van kracht is op het moment dat de Klant de bestelling valideert.

Ongeacht de gekozen betalingswijze is de betaling geregistreerd van zodra de bestelling door de Klant is gevalideerd en de transactie door de bankinstelling is aanvaard.7.1 Met bankkaart

De volgende bankkaarten worden aanvaard: Maestro bankkaart, Visa en Mastercard.
Bij het afronden van zijn bestelling wordt de Klant gevraagd het nummer en de vervaldatum van zijn bankkaart in te voeren, alsook de laatste 3 cijfers van de verificatiecode (CVC) op de achterzijde van de kaart.7.2 Met zijn PayPal-account

Bij de validering van zijn bestelling moet de Klant zijn e-mailadres dat aan PayPal is gekoppeld en zijn PayPal-wachtwoord invoeren

7.3 Met zijn Google Pay-account

Om deze betaalwijze te gebruiken, moet de Klant een Google Pay-account hebben.
Door deze betaalwijze te kiezen, wordt de Klant doorverwezen naar de beveiligde Google Pay-server (via onze betalingsprovider Payzen); hij moet het e-mailadres dat aan zijn Google Pay-account is gekoppeld en zijn wachtwoord invoeren. De bestelling wordt geregistreerd wanneer de Klant zijn betaling via Google Pay heeft gevalideerd.
Bij betaling met Google Pay, gelieve vooraf de gebruiksvoorwaarden van Google Payments te lezen.

7.4 Met een Jules-cadeaukaart

Een bestelling kan geheel of gedeeltelijk met een cadeaukaart worden betaald (tot 3 verschillende cadeaukaarten per bestelling).
1. Het nummer van de cadeaukaart (19 cijfers op de achterzijde van de kaart) invoeren in het daartoe bedoelde veld.
2. De grijze zone op de achterzijde van de kaart wegkrabben en de verificatiecode (3 cijfers) in het daartoe bedoelde veld invoeren.

Een cadeaubon of e-giftcard kan niet worden gebruikt om een andere cadeaubon of e-giftcard te kopen.
In geval van gedeeltelijke betaling van de bestelling met een cadeaubon, dient de Klant het saldo te betalen met elk ander door Jules aanvaard betaalmiddel.

7.5 Veiligheid van de betalingen

De transacties die op de Website worden uitgevoerd, zijn beveiligd door het online betaalplatform PayZen. Die oplossing is een merk van de groep Lyra Network, een in de bankwereld erkende elektronische bankoperator. PayZen garandeert aan de Klanten de optimale veiligheid van hun gegevens dankzij de PCI DSS-certificering en het gebruik van het SSL-protocol dat alle gegevens met betrekking tot de bestelling codeert. Op geen enkel moment worden de bankgegevens van Klanten niet-gecodeerd weergegeven of aan Jules overgemaakt. Voor meer informatie over het betaalplatform kunt u terecht op de website: www.payzen.eu of telefonisch op +33 811 708 709 (prijs van een oproep naar Frankrijk).7.6 Maatregelen tegen wanbetaling en bankfraude

Jules behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te weigeren totdat het geschil is opgelost.
Jules behoudt zich de mogelijkheid voor om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te controleren en de maatregelen te nemen die het nodig acht (vraag naar bewijsstukken en/of annulering van de bestelling) om na te gaan dat de persoon van wie de bankrekening is gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst en om enig frauduleus gebruik van kaartnummers op de Website te voorkomen.
Jules maakt gebruik van de 3DSecure-technologie. Dit systeem is ontwikkeld door de bankkaartnetwerken Visa en MasterCard om de houders van bankkaarten te authenticeren en op die manier enig frauduleus gebruik van die kaarten te voorkomen. Naast het vermelden van het nummer, de geldigheidsdatum en de kaartverificatiecode, moet de houder van de kaart, met het 3DSecure-systeem, zich authenticeren op een interface van zijn bank waarnaar hij automatisch wordt omgeleid, door een code of persoonlijke inlichting te vermelden die zijn bank hem vooraf heeft verstrekt. Van zodra de houder is geauthenticeerd, zal zijn transactie door de bank worden toegestaan of geweigerd.

De onderstaande leveringstermijnen kunnen worden bijgesteld naargelang van de periode waarin de Klant een bestelling plaatst (koopjes, …). Bij de validering van zijn bestelling wordt de Klant dan ook geïnformeerd over de uiterste datum waarop zijn bestelling zal worden geleverd. De producten worden uitsluitend in België geleverd, volgens de volgende modaliteiten:


8.1 Thuislevering

Prijs: € 5,95 (incl. btw).

De bestelling wordt door Chronopost/DPD geleverd op het adres dat de Klant heeft vermeld, binnen een termijn van 4 tot 5 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. De Klant wordt via e-mail over de verzending van zijn pakje geïnformeerd.

8.2 In de Jules- en Brice-winkels

Er worden geen voorbereidings- en leveringskosten aangerekend.

De bestelling van de Klant is in de winkel beschikbaar binnen een termijn van 4 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

De Klant wordt via e-mail over de levering van zijn pakje in de winkel geïnformeerd.

Hij heeft 14 werkdagen de tijd vanaf de verzenddatum van de e-mail om zijn bestelling af te halen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Werd het pakje bij het verstrijken van deze termijn niet afgehaald, dan wordt ervan uitgegaan dat de Klant er afstand van doet en kan hij er geen aanspraak meer op maken. Jules betaalt aan de Klant het bedrag van de bestelde Producten terug op basis van de gefactureerde prijs. 

8.3 Een internationale aanpak, dankzij onze partner ColisExpat

Om van deze leveringswijze gebruik te kunnen maken, moet de klant een account hebben bij ColisExpat.
De klant kan zijn bestelling eender waar ter wereld laten leveren dankzij onze partner ColisExpat. De eventuele kosten verbonden met de dienstverlening van ColisExpat (toegangs- en abonnementskosten, internationale retourkosten, douanekosten, btw en dossierkosten) moeten rechtstreeks geregeld worden op de website van ColisExpat en komen bovenop de eventuele leveringskosten die via onze website zijn betaald.
De voorwaarden en kosten voor retour en artikelen waarvoor een bepaalde regelgeving geldt, zijn beschikbaar op de website van ColisExpat ColisExpat


8.4 Risico- en eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten aan de Klant vindt pas plaats na de volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van deze Producten.
De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de Producten vindt daarentegen plaats zodra de Producten zijn geleverd en door de Klant zijn ontvangen.

9.1 Wettelijk herroepingsrecht

Overeenkomstig artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de inontvangstneming van zijn bestelling.
De Klant kan Jules per brief in kennis stellen van zijn voornemen om dit recht uit te oefenen met vermelding van zijn naam, voornaam, adres, ordernummer, besteldatum, datum van ontvangst van de bestelling en referentie van het artikel waarop de herroeping betrekking heeft. De Klant kan ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat hij hier kan invullen.

De Klant beschikt dan over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de verzending van bovenstaande brief of enige andere ondubbelzinnige verklaring van zijn wens tot herroeping, om zijn bestelling te retourneren.9.2 Contractueel herroepingsrecht

Jules biedt zijn Klanten de mogelijkheid om artikelen die niet passen, binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling (met inbegrip van de wettelijke herroepingstermijn) te retourneren.9.3 Uitgesloten Producten

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch recht, is het herroepingsrecht niet toegestaan voor Producten waarvan de verzegeling is verbroken en die om redenen van hygiëne (bijv. ondergoed, sokken, oorringen) niet kunnen worden geretourneerd. Zo ook mogen de geretourneerde Producten geen waardevermindering lijden als gevolg van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van de Producten te bepalen. Bijgevolg worden aangetaste Producten (gebruikt, gedragen, beschadigd, bevlekt, gescheurd, met weggeknipt etiket, enz.) evenmin door Jules teruggenomen of terugbetaald.9.4 Producten terugzenden
9.4.1 Via Bpost of in een postpunt

De Klant kan een Product gratis retourneren in een verzegeld pakje met binnenin de volledig ingevulde retourbon (als bijlage bij de verzendingsmail van de bestelling) en het retouretiket (te downloaden in de Klantaccount) op het pakje gekleefd, naar volgend adres:CENTRE DE DISTRIBUTION LOGISTIQUE JULES
E-shopping
ZAC de Winhoute
Rue Jacques Vaucanson
59150 Wattrelos
FRANKRIJK

9.4.2 In de winkels

De Klant kan zijn bestelling retourneren door het af te geven in een Jules- of Brice-winkel.

Hiertoe brengt de Klant zijn Product en de volledig ingevulde retourbon binnen in een Jules- of Brice-winkel van zijn keuze.

9.5 Terugbetaling

De Klant wordt terugbetaald bij ontvangst van het pakje door Jules in zijn magazijnen of bij ontvangst van het verzendbewijs van het pakje door de Klant (er wordt rekening gehouden met de eerste van die twee data-bs) of meteen in de winkel in geval van een retour in de winkel, op basis van de prijs van het gefactureerde Product, die vermeld is op het overzicht van de bestelling, en van de door de Klant effectief betaalde voorbereidings- en leveringskosten ‘enkel traject’ (als de volledige bestelling wordt geretourneerd). Ter indicatie: omwille van de interbancaire termijnen duurt het over het algemeen enkele dagen vanaf de terugbetaling door Jules voordat het geld daadwerkelijk aan de Klant is gecrediteerd.

De voorbereidings- en leveringskosten blijven voor rekening van de Klant indien de retourzending slechts een deel van de bestelling betreft.

De Klant wordt terugbetaald op de rekening die bij de bestelling is gebruikt.

Cadeaubestellingen worden onder dezelfde voorwaarden terugbetaald op de rekening van de Klant die houder is van de voor de bestelling gebruikte bankkaart.

De omruiling van een Product is mogelijk in de Jules- of Brice-winkels binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling.

Omruilen is gratis zolang het vervangende product aan dezelfde prijs wordt verkocht als het geretourneerde Product. Is de prijs van het door de Klant gekozen nieuwe product lager dan die van het geretourneerde Product, dan wordt het verschil aan de Klant terugbetaald op zijn rekeningnummer of in contanten. Is de prijs van het nieuwe product hoger dan die van het geretourneerde Product, dan betaalt de Klant het verschil via de betalingswijze van zijn keuze die in de winkel wordt aanvaard.

Los van enige commerciële garantie die aan de Klant kan worden verleend, is Jules gehouden tot vrijwaring voor de gebreken aan overeenstemming alsook voor de verborgen gebreken van het Product in het kader van de wettelijke garanties van overeenstemming (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek) en verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

De Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om de toepassing van de wettelijke garantie van overeenstemming in te roepen.

In dat geval heeft de Klant de keuze tussen de herstelling of de vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek.

Gedurende de zes (6) maanden volgend op de levering van het Product is de Klant ervan vrijgesteld het bewijs te leveren dat het gebrek aan overeenstemming van het Product bestond op de datum van levering van het Product. Als het gebrek daarentegen na deze termijn wordt aangegeven, is de Klant ertoe gehouden het bestaan van de niet-overeenstemming op het tijdstip van de levering te bewijzen.

De Klant is ertoe gehouden het gebrek aan overeenstemming van het Product aan te geven binnen een termijn van maximum twee (2) maanden vanaf de datum van vaststelling ervan. De garantie van overeenstemming is niet van toepassing als de aangifte niet binnen de voornoemde termijn van twee (2) maanden is gebeurd.

Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie van toepassing is los van de mogelijke commerciële garantie die aan de Klant zou zijn verleend.

Daarnaast kan de Klant, na het verstrijken van de termijn van twee (2) jaar met betrekking tot de wettelijke garantie van overeenstemming, indien het Product een verborgen gebrek vertoont, de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte goed laten gelden volgens de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In deze veronderstelling kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een prijsvermindering, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

12.1 Klantendienst
Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de Producten die te koop worden aangeboden op de Website, wordt de Klant gevraagd contact op te nemen met de Klantendienst:

  • Via gewone briefwisseling naar volgend adres: Jules - Service Relation Client, 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix;
  • Telefonisch op +33 2 622 22 06 (nummer met toeslag) van maandag tot zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 19 uur;
  • Via e-mail vanuit de rubriek « Contacteer ons »

12.2 Bemiddeling

Na een voorafgaand schriftelijk contact van de consument met JULES kan de Consumentenombudsdienst worden aangesproken voor elk consumentengeschil dat niet kon worden beslecht, op het volgend adres:

Consumentenombudsdienst
BKoning Albert II-laan 8, Bus 1
1000 Brussel
Tel. : 0800301527
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be

De modaliteiten om zaken bij de Consumentenombudsdienst aanhangig te maken, zijn beschikbaar op: https://mediationconsommateur.be/nl.

Op Europees niveau stelt de Europese Commissie een online platform voor de behandeling van consumentengeschillen ter beschikking van de consument..

Jules archiveert de bestelbons en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een eensluidend afschrift vormt.

De geïnformatiseerde registers die in de computersystemen van Jules en/of zijn partners worden bewaard, worden beschouwd als een bewijs van de communicatie, de bestellingen, de betalingen en de transacties die tussen Jules en de Klant hebben plaatsgevonden.

Jules verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de goede werking van zijn Website te vrijwaren. Jules kan echter niet aansprakelijk worden gesteld:

  • In geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen (bijv. uitputting voorraad, niet-beschikbaarheid van het Product) of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van een geval van overmacht of omwille van een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde partij binnen de overeenkomst.
  • In geval van tijdelijke opschorting om technische redenen of omwille van onderhoud.
  • Voor enige schade of ongemak als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, computervirus of onderbreking van de dienst.
  • Voor enige inhoud van websites waarnaar hyperlinks op zijn eigen Website kunnen verwijzen.

De Website is conform de Belgische wetgeving en Jules verleent in geen geval een garantie van overeenstemming met de lokale wetgeving die toepasbaar zou zijn op de Klant die vanuit een ander land de Website zou hebben geraadpleegd.

16.1 Algemeen

Alle visuele, grafische, ergonomische en communicatie-elementen in het algemeen van de Website zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Jules.

Het is de internetgebruiker niet toegestaan software-, beeld- en/of geluidselementen van de Website in welke vorm en voor welk doel ook geheel of gedeeltelijk weer te geven, te reproduceren, exploiteren, distribueren of gebruiken.

16.2 Auteursrecht

De teksten, afbeeldingen, tekeningen en de lay-out alsook het grafisch charter van de Website zijn beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht.

Het is verboden de inhoud van deze Website te kopiëren, extraheren, verspreiden, wijzigen, aan te passen en/of te gebruiken. Het downloaden en afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen is slechts toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik.

Voor de weergave en/of reproductie van tekeningen, grafische elementen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jules vereist. Het ontbreken van voorafgaande toestemming wordt bestraft als een misdrijf van namaak.

16.3 Merken

De merken en logo's die op de Website voorkomen, zijn beschermde en geregistreerde handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo's op basis van de elementen van de Website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jules, wordt beschouwd als namaak waarop een boete of een gevangenisstraf staat, in de zin van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht.

16.4 Hyperlinks

Gewone links of hyperlinks zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jules.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wet.

Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden geschikt, worden toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het bedrijf Jules biedt een gemeenschapsprogramma voorbehouden voor zijn Klanten: de JULES-CLUB.

Voor Frankrijk: JULES, Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een kapitaal van € 32.732.042,76, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 59100 Roubaix, 152 Avenue Alfred Motte, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262

Voor België: JULES België NV - Kapitaal van € 2.000.000 - Nieuwstraat, 56 - 1000 Brussel – Ondernemingsnummer: 888.246.915

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de JULES-CLUB.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de JULES-CLUB wordt gratis verstrekt op eenvoudig verzoek in de JULES-winkels in continentaal Frankrijk of in België (buiten fabriekswinkels) of bij aanvaarding van het gedigitaliseerde ticket, alsook automatisch op jules.com bij de eerste aankoop.

Het is bedoeld voor de JULES-klanten die als fysieke personen een aankoop doen in de winkel of een account aanmaken op jules.com.

Het is geldig in alle JULES-winkels in het land van uitgifte. De voordelen van de JULES-Club zijn geen betaalmiddel en kunnen geen aanleiding geven tot enige financiële vergoeding.

Het lidmaatschap bij de JULES-Club is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Enkel het lid kan getrouwheidspunten bijeensparen en van de hierna omschreven voordelen genieten. Jules stemt er evenwel mee in dat het programma door de partner en de kinderen van het lid wordt gebruikt.

Er is slechts één lidmaatschap per persoon toegestaan. Minderjarigen die zich bij de JULES-CLUB wensen aan te sluiten, dienen hiertoe de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te verkrijgen.

JULES behoudt zich het recht voor te allen tijde hiervan het bewijs op te vragen.

Getrouwheidspunten

De leden van de JULES-Club sparen getrouwheidspunten bijeen bij elke aankoop in de winkel en op jules.com.

Die punten worden uitsluitend verrekend na identificering van het lid aan de kassa of na registratie van het nummer op jules.com ten bedrage van 1 punt voor 1 uitgegeven euro op alle JULES-producten (buiten portkosten en cadeaukaart).

De berekening van de punten is gebaseerd op het reële door de Klant betaalde bedrag (kortingen in mindering gebracht) van elk kasticket, afgerond naar de hogere euro.

Bij een aanvraag tot terugbetaling van de producten door het lid, worden de voor het terugbetaalde product toegekende getrouwheidspunten afgetrokken van het totaal aantal getrouwheidspunten van de Klant.

Getrouwheidscheque 

Wanneer het lid de drempel van 160 punten heeft bijeengespaard, kan hij/zij gebruikmaken van een getrouwheidscheque van € 8.

Per drempel van 20 bijeengespaarde punten wordt telkens 1 bijkomende euro aan die getrouwheidscheque toegevoegd.

De cheques worden automatisch door Jules uitgegeven 7 dagen na het bereiken van de drempel (in Frankrijk) en 1 maand in België. De cheques worden via e-mail of per post naar het thuisadres van het lid verstuurd.

Wanneer een getrouwheidscheque wordt geactiveerd, dienen alle beschikbare punten (met een max. van 800), gelijkwaardig aan een drempel, te worden gebruikt (geen opsplitsing mogelijk).

De getrouwheidscheques zijn geldig in alle JULES-winkels in het land van uitgifte (buiten fabriekswinkels) en op de website www.jules.com.

Ze kunnen meteen na de uitgifte ervan worden gebruikt. Ze zijn 8 weken geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen zonder minimum aankoopbedrag worden gebruikt.

De getrouwheidscheques zijn niet opsplitsbaar, niet inwisselbaar tegen geld en niet cumuleerbaar met enige andere kortingsbons of cheques uitgegeven door de JULES-CLUB; ze zijn niet geldig op afgeprijsde artikelen, artikelen met korting tijdens de Jules-dagen of artikels met een blauwe sticker.

Ze worden niet vervangen in geval van verlies of diefstal. Hun geldigheid kan niet na de op de cheque vermelde datum worden verlengd.

De getrouwheidscheques mogen niet voor de aankoop van een cadeaukaart worden gebruikt.

Geldigheidsduur van de JULES-Clubkaart

Het lidmaatschap bij de JULES-Club is niet beperkt in de tijd. De leden verliezen echter het voordeel van de verworven punten als ze gedurende 24 opeenvolgende maanden niets aankopen.

Voordelen van de JULES-Club

Elk ongedragen, ongewassen en niet-geretoucheerd artikel kan binnen een termijn van 30 dagen, zelfs tijdens de koopjesperiode en zonder kassaticket, worden omgeruild of terugbetaald op voorwaarde dat de Klant bij de aankoop ervan zijn Club-kaart heeft voorgelegd om het artikel te kunnen registreren.

Om hygiënische redenen worden sokken en ondergoed niet terugbetaald of omgeruild.

Persoonsgegevens 

Om deel uit te maken van de JULES-Club dient het lid aan JULES de volgende gegevens over te maken: aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres. Die gegevens zijn nodig om de inschrijving bij de JULES-Club te voltooien, zodat het lid van de voordelen van de JULES-CLUB kan gebruikmaken.

Het lid is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan JULES overmaakt; JULES kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie.

Bij verandering van zijn persoonsgegevens dient het lid JULES daarvan in kennis te stellen, in de winkel of rechtstreeks in zijn Jules-zone op jules.com.

JULES verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid van JULES dat hier.

Overeenkomstig de Franse en Europese wet- en regelgevingen inzake persoonsgegevens hebben de leden het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de hen betreffende gegevens. De leden kunnen tevens contact opnemen met JULES om instructies te geven over wat met hun gegevens moet gebeuren na hun overlijden. De leden kunnen die rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek op het volgende adres: https://www.jules.com/fr-fr/nous-contacter.

Wijziging, opschorting, stopzetting van de JULES-CLUB

De JULES-CLUB en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door JULES worden gewijzigd, opgeschort of opgeheven. JULES brengt de leden hiervan in kennis via de update van de algemene gebruiksvoorwaarden op jules.com (rubriek FAQ, alinea betreffende de Jules-Clubkaart).

Geen enkele wijziging geeft recht op een vergoeding voor de leden.

Beëindiging op initiatief van JULES

Jules behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap tot het gemeenschapsprogramma definitief op te heffen of op te schorten en/of het gebruik van de voordelen te weigeren aan een Klant die aankopen heeft gedaan met gestolen, verduisterde of ongedekte betaalmiddelen, of in geval van niet-naleving van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en/of van kennelijk frauduleus gebruik van het gemeenschapsprogramma en de voordelen ervan.

Beëindiging op initiatief van de Klant

Indien de Klant de JULES-CLUB definitief wenst te verlaten, dient hij dit via e-mail aan te vragen op volgend adres: https://www.jules.com/fr-fr/nous-contacter.

Bevoegdheid

In geval van een geschil, van welke aard ook, omtrent de JULES-CLUB, is de Belgische wetgeving van toepassing op de Belgische consumenten en hebben de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel de exclusieve rechtsbevoegdheid.