ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 27/03/2020

JULES, Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een kapitaal van € 32.732.042,76, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 59100 Roubaix, 152 Avenue Alfred Motte, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262, vertegenwoordigd door Jean-Christophe Garbino, Algemeen Directeur en in deze hoedanigheid Redactiedirecteur (‘Jules’), is uitgever van de websites www.jules.com/fr-be en www.jules.com/nl-be(samen en zonder onderscheid de ‘Website’ genoemd) via dewelke het producten uit de mannenwereld te koop aanbiedt, hoofdzakelijk onder de merken Jules en Brice (de ‘Producten’).

Telefoon: +33 (0)3 20 99 36 36 / E-mail : service-clients@jules.fr

De Website wordt gehost door de firma EMEA Private Limited Company (Ltd)
gevestigd te Londen, UK EC2N 4AY, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate. Telefoon: +44(0)203 1477600.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) omschrijven de voorwaarden voor de verkoop van Producten door Jules en de voorwaarden voor de aankoop van de op de Website vermelde Producten door iedere natuurlijke niet-handeldrijvende persoon (de ‘Klant’).

Jules behoudt zich het recht voor zijn Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval worden de wijzigingen van kracht zodra ze online staan. Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de besteldatum.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling op de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden die uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen Jules en de Klant regelen.

De Website is toegankelijk voor iedere internetgebruiker die aan de in artikel 2 vermelde voorwaarden voldoet, onder voorbehoud van over een internetverbinding te beschikken.

In dat verband verklaart de Klant:
 • Een meerderjarige, natuurlijke persoon te zijn of een ouderlijke toestemming te hebben, en het vermogen te hebben deze overeenkomst af te sluiten.
 • Geen Producten aan te kopen met als doel ze door te verkopen. Jules behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren voor hoeveelheden die duidelijk ongebruikelijk zijn voor persoonlijk gebruik.
 • Voor strikt persoonlijke doeleinden te handelen, die niet onder een commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit vallen.

4.1 Omschrijving

De Producten worden door Jules zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven.

Jules wijst de Klant er evenwel op dat de foto's, onder meer voor wat de kleuren betreft, geen perfecte gelijkenis met het te koop aangeboden Product kunnen garanderen. De verschillen kunnen onder meer, maar niet alleen, het gevolg zijn van de kleurkwaliteit van de foto's, de moeilijkheid om de stoffen op het scherm weer te geven of de technische aanpassing. Die verschillen kunnen niet worden geïnterpreteerd als een niet-overeenstemming noch aanleiding geven tot annulering van de verkoop.4.2 Beschikbaarheid

Het aanbod van Producten en de overeenkomstige prijzen zijn geldig zolang ze op de Website zichtbaar zijn.In geval van een bestelling van een Product dat niet beschikbaar zou zijn, behoudt Jules zich het recht voor de bestelling te annuleren; hij brengt de Klant daar zo snel mogelijk via e-mail van in kennis en voert de terugbetaling uit (gefactureerde prijs, inclusief voorbereidings- en leveringskosten). In geval van een bestelling van meerdere Producten, wordt het resterende deel van de bestelling verwerkt en naar de Klant verzonden en blijven de voorbereidings- en leveringskosten voor rekening van de Klant.

5.1 Voorafgaande identificering
Om aankopen op de Website uit te voeren, moet de Klant verplicht een Jules-account voor iedere eerste bestelling aanmaken en zich vervolgens systematisch identificeren bij iedere bestelling.

5.2 Plaatsing van bestelling

Van zodra de winkelmand is gevalideerd, moet de Klant het leveringsadres en de leveringswijze kiezen en vervolgens zijn betalingswijze valideren; die laatste stap legt de verkoopovereenkomst met Jules formeel vast.

De Klant heeft de mogelijkheid om het detail van zijn bestelling en de totaalprijs ervan na te kijken en eventuele fouten te verbeteren alvorens zijn bestelling definitief te valideren.

De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na validering door de Klant van zijn akkoord tot betaling, en na aanvaarding van de transactie door de bank.

Van zodra zijn bestelling is geregistreerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met de belangrijkste elementen van zijn bestelling, in het bijzonder het ordernummer, de lijst van de bestelde producten en de prijsgegevens.

Alle gegevens die door de Klant tijdens het bestelproces worden verstrekt alsook de geregistreerde bevestiging van deze bestelling, gelden als bewijs van de transactie.

De prijzen van de Producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn uitgedrukt in Euro, inclusief alle in België toepasbare belastingen en exclusief de leveringskosten.

De voorbereidings- en leveringskosten zijn niet inbegrepen en zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders vermeld in artikel 9 ‘Levering’.

De prijzen zijn slechts geldig op de Website en kunnen in geen geval worden geclaimd voor aankopen in een Jules- of Brice-winkel.

Jules behoudt zich het recht voor de prijs van zijn Producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen in geval van een kennelijke fout of een wijziging van het btw-tarief.


De bestelde Producten worden aan de Klant gefactureerd op basis van het tarief dat op de Website van kracht is op het moment dat de Klant de bestelling valideert.

Ongeacht de gekozen betalingswijze is de betaling geregistreerd van zodra de bestelling door de Klant is gevalideerd en de transactie door de bankinstelling is aanvaard.7.1 Met bankkaart

De volgende bankkaarten worden aanvaard: Maestro bankkaart, Visa en Mastercard.

Bij het afronden van zijn bestelling wordt de Klant gevraagd het nummer en de vervaldatum van zijn bankkaart in te voeren, alsook de laatste 3 cijfers van de verificatiecode (CVC) op de achterzijde van de kaart.

7.2 Met zijn PayPal-account

Bij de validering van zijn bestelling moet de Klant zijn e-mailadres dat aan PayPal is gekoppeld en zijn PayPal-wachtwoord invoeren.

7.3 Met een Jules-cadeaukaart

Een bestelling kan geheel of gedeeltelijk met een cadeaukaart worden betaald (tot 3 verschillende cadeaukaarten per bestelling).

1. Het nummer van de cadeaukaart (19 cijfers op de achterzijde van de kaart) invoeren in het daartoe bedoelde veld.
2. De grijze zone op de achterzijde van de kaart wegkrabben en de verificatiecode (3 cijfers) in het daartoe bedoelde veld invoeren.

Bij een gedeeltelijke betaling van de bestelling met een cadeaukaart dient de Klant het saldo via bankkaart of PayPal te betalen.


7.4 Veiligheid van de betalingen

De transacties die op de Website worden uitgevoerd, zijn beveiligd door het online betaalplatform PayZen. Die oplossing is een merk van de groep Lyra Network, een in de bankwereld erkende elektronische bankoperator. PayZen garandeert aan de Klanten de optimale veiligheid van hun gegevens dankzij de PCI DSS-certificering en het gebruik van het SSL-protocol dat alle gegevens met betrekking tot de bestelling codeert. Op geen enkel moment worden de bankgegevens van Klanten niet-gecodeerd weergegeven of aan Jules overgemaakt. Voor meer informatie over het betaalplatform kunt u terecht op de website: www.payzen.eu of telefonisch op +33 811 708 709 (prijs van een oproep naar Frankrijk).7.5 Maatregelen tegen wanbetaling en bankfraude

Jules behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te weigeren totdat het geschil is opgelost.

Jules behoudt zich de mogelijkheid voor om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te controleren en de maatregelen te nemen die het nodig acht (vraag naar bewijsstukken en/of annulering van de bestelling) om na te gaan dat de persoon van wie de bankrekening is gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst en om enig frauduleus gebruik van kaartnummers op de Website te voorkomen.

Jules maakt gebruik van de 3DSecure-technologie. Dit systeem is ontwikkeld door de bankkaartnetwerken Visa en MasterCard om de houders van bankkaarten te authenticeren en op die manier enig frauduleus gebruik van die kaarten te voorkomen. Naast het vermelden van het nummer, de geldigheidsdatum en de kaartverificatiecode, moet de houder van de kaart, met het 3DSecure-systeem, zich authenticeren op een interface van zijn bank waarnaar hij automatisch wordt omgeleid, door een code of persoonlijke inlichting te vermelden die zijn bank hem vooraf heeft verstrekt. Van zodra de houder is geauthenticeerd, zal zijn transactie door de bank worden toegestaan of geweigerd.

De onderstaande leveringstermijnen kunnen worden bijgesteld naargelang van de periode waarin de Klant een bestelling plaatst (koopjes, …). Bij de validering van zijn bestelling wordt de Klant dan ook geïnformeerd over de uiterste datum waarop zijn bestelling zal worden geleverd. De producten worden uitsluitend in België geleverd, volgens de volgende modaliteiten:


8.1 Thuislevering

Prijs: € 5,95 (incl. btw).

De bestelling wordt door Chronopost/DPD geleverd op het adres dat de Klant heeft vermeld, binnen een termijn van 4 tot 5 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. De Klant wordt via e-mail over de verzending van zijn pakje geïnformeerd.

8.2 In de Jules- en Brice-winkels

Er worden geen voorbereidings- en leveringskosten aangerekend.

De bestelling van de Klant is in de winkel beschikbaar binnen een termijn van 4 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

De Klant wordt via e-mail over de levering van zijn pakje in de winkel geïnformeerd.

Hij heeft 14 werkdagen de tijd vanaf de verzenddatum van de e-mail om zijn bestelling af te halen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Werd het pakje bij het verstrijken van deze termijn niet afgehaald, dan wordt ervan uitgegaan dat de Klant er afstand van doet en kan hij er geen aanspraak meer op maken. Jules betaalt aan de Klant het bedrag van de bestelde Producten terug op basis van de gefactureerde prijs. 

8.3 Risico- en eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten aan de Klant vindt pas plaats na de volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van deze Producten.

De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de Producten vindt daarentegen plaats zodra de Producten zijn geleverd en door de Klant zijn ontvangen.

9.1 Wettelijk herroepingsrecht

Overeenkomstig artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de inontvangstneming van zijn bestelling.
De Klant kan Jules per brief in kennis stellen van zijn voornemen om dit recht uit te oefenen met vermelding van zijn naam, voornaam, adres, ordernummer, besteldatum, datum van ontvangst van de bestelling en referentie van het artikel waarop de herroeping betrekking heeft. De Klant kan ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat hij hier kan invullen.

De Klant beschikt dan over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de verzending van bovenstaande brief of enige andere ondubbelzinnige verklaring van zijn wens tot herroeping, om zijn bestelling te retourneren.9.2 Contractueel herroepingsrecht

Jules biedt zijn Klanten de mogelijkheid om artikelen die niet passen, binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling (met inbegrip van de wettelijke herroepingstermijn) te retourneren.9.3 Uitgesloten Producten

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch recht, is het herroepingsrecht niet toegestaan voor Producten waarvan de verzegeling is verbroken en die om redenen van hygiëne (bijv. ondergoed, sokken, oorringen) niet kunnen worden geretourneerd. Zo ook mogen de geretourneerde Producten geen waardevermindering lijden als gevolg van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van de Producten te bepalen. Bijgevolg worden aangetaste Producten (gebruikt, gedragen, beschadigd, bevlekt, gescheurd, met weggeknipt etiket, enz.) evenmin door Jules teruggenomen of terugbetaald.9.4 Producten terugzenden
9.4.1 Via Bpost of in een postpunt

De Klant kan een Product gratis retourneren in een verzegeld pakje met binnenin de volledig ingevulde retourbon (als bijlage bij de verzendingsmail van de bestelling) en het retouretiket (te downloaden in de Klantaccount) op het pakje gekleefd, naar volgend adres:CENTRE DE DISTRIBUTION LOGISTIQUE JULES
E-shopping
ZAC de Winhoute
Rue Jacques Vaucanson
59150 Wattrelos
FRANKRIJK

9.4.2 In de winkels

De Klant kan zijn bestelling retourneren door het af te geven in een Jules- of Brice-winkel.

Hiertoe brengt de Klant zijn Product en de volledig ingevulde retourbon binnen in een Jules- of Brice-winkel van zijn keuze.

9.5 Terugbetaling

De Klant wordt terugbetaald bij ontvangst van het pakje door Jules in zijn magazijnen of bij ontvangst van het verzendbewijs van het pakje door de Klant (er wordt rekening gehouden met de eerste van die twee data-bs) of meteen in de winkel in geval van een retour in de winkel, op basis van de prijs van het gefactureerde Product, die vermeld is op het overzicht van de bestelling, en van de door de Klant effectief betaalde voorbereidings- en leveringskosten ‘enkel traject’ (als de volledige bestelling wordt geretourneerd). Ter indicatie: omwille van de interbancaire termijnen duurt het over het algemeen enkele dagen vanaf de terugbetaling door Jules voordat het geld daadwerkelijk aan de Klant is gecrediteerd.

De voorbereidings- en leveringskosten blijven voor rekening van de Klant indien de retourzending slechts een deel van de bestelling betreft.

De Klant wordt terugbetaald op de rekening die bij de bestelling is gebruikt.

Cadeaubestellingen worden onder dezelfde voorwaarden terugbetaald op de rekening van de Klant die houder is van de voor de bestelling gebruikte bankkaart.

De omruiling van een Product is mogelijk in de Jules- of Brice-winkels binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling.

Omruilen is gratis zolang het vervangende product aan dezelfde prijs wordt verkocht als het geretourneerde Product. Is de prijs van het door de Klant gekozen nieuwe product lager dan die van het geretourneerde Product, dan wordt het verschil aan de Klant terugbetaald op zijn rekeningnummer of in contanten. Is de prijs van het nieuwe product hoger dan die van het geretourneerde Product, dan betaalt de Klant het verschil via de betalingswijze van zijn keuze die in de winkel wordt aanvaard.

Los van enige commerciële garantie die aan de Klant kan worden verleend, is Jules gehouden tot vrijwaring voor de gebreken aan overeenstemming alsook voor de verborgen gebreken van het Product in het kader van de wettelijke garanties van overeenstemming (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek) en verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

De Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om de toepassing van de wettelijke garantie van overeenstemming in te roepen.

In dat geval heeft de Klant de keuze tussen de herstelling of de vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek.

Gedurende de zes (6) maanden volgend op de levering van het Product is de Klant ervan vrijgesteld het bewijs te leveren dat het gebrek aan overeenstemming van het Product bestond op de datum van levering van het Product. Als het gebrek daarentegen na deze termijn wordt aangegeven, is de Klant ertoe gehouden het bestaan van de niet-overeenstemming op het tijdstip van de levering te bewijzen.

De Klant is ertoe gehouden het gebrek aan overeenstemming van het Product aan te geven binnen een termijn van maximum twee (2) maanden vanaf de datum van vaststelling ervan. De garantie van overeenstemming is niet van toepassing als de aangifte niet binnen de voornoemde termijn van twee (2) maanden is gebeurd.

Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie van toepassing is los van de mogelijke commerciële garantie die aan de Klant zou zijn verleend.

Daarnaast kan de Klant, na het verstrijken van de termijn van twee (2) jaar met betrekking tot de wettelijke garantie van overeenstemming, indien het Product een verborgen gebrek vertoont, de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte goed laten gelden volgens de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In deze veronderstelling kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een prijsvermindering, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

12.1 Klantendienst
Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de Producten die te koop worden aangeboden op de Website, wordt de Klant gevraagd contact op te nemen met de Klantendienst:

 • Via gewone briefwisseling naar volgend adres: Jules - Service Relation Client, 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix;
 • Telefonisch op +33 800 30 15 27 (nummer met toeslag) van maandag tot zaterdag van 10 tot 19 uur;
 • Via e-mail vanuit de rubriek « Contacteer ons »

12.2 Bemiddeling

Na een voorafgaand schriftelijk contact van de consument met JULES kan de Consumentenombudsdienst worden aangesproken voor elk consumentengeschil dat niet kon worden beslecht, op het volgend adres:

Consumentenombudsdienst
BKoning Albert II-laan 8, Bus 1
1000 Brussel
Tel. : +32 2 702 52 20
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be

De modaliteiten om zaken bij de Consumentenombudsdienst aanhangig te maken, zijn beschikbaar op: https://mediationconsommateur.be/nl.

Op Europees niveau stelt de Europese Commissie een online platform voor de behandeling van consumentengeschillen ter beschikking van de consument..

Het onderstaande Triman-logo betekent dat het Product is onderworpen aan een sorteervoorschrift en het na gebruik in een recyclingcontainer moet worden gedeponeerd.

Triman

Het logo is afgebeeld op alle consumentenproducten die door milieu-instanties worden ingezameld en waarvan de recycleerbaarheid is gegarandeerd. Voor Jules gaat het om de textiel- en schoeiselproducten, alsook om de commerciële folders. Die moeten dus door elke Klant worden gesorteerd.

Het Triman-logo kan op de Producten of op de verpakking, in de gebruiksaanwijzing of op enig ander (ook gedematerialiseerd) materiaal afgebeeld staan.

Jules archiveert de bestelbons en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een eensluidend afschrift vormt.

De geïnformatiseerde registers die in de computersystemen van Jules en/of zijn partners worden bewaard, worden beschouwd als een bewijs van de communicatie, de bestellingen, de betalingen en de transacties die tussen Jules en de Klant hebben plaatsgevonden.

Jules verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de goede werking van zijn Website te vrijwaren. Jules kan echter niet aansprakelijk worden gesteld:

 • In geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen (bijv. uitputting voorraad, niet-beschikbaarheid van het Product) of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van een geval van overmacht of omwille van een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde partij binnen de overeenkomst.
 • In geval van tijdelijke opschorting om technische redenen of omwille van onderhoud.
 • Voor enige schade of ongemak als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, computervirus of onderbreking van de dienst.
 • Voor enige inhoud van websites waarnaar hyperlinks op zijn eigen Website kunnen verwijzen.

De Website is conform de Belgische wetgeving en Jules verleent in geen geval een garantie van overeenstemming met de lokale wetgeving die toepasbaar zou zijn op de Klant die vanuit een ander land de Website zou hebben geraadpleegd.

16.1 Algemeen

Alle visuele, grafische, ergonomische en communicatie-elementen in het algemeen van de Website zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Jules.

Het is de internetgebruiker niet toegestaan software-, beeld- en/of geluidselementen van de Website in welke vorm en voor welk doel ook geheel of gedeeltelijk weer te geven, te reproduceren, exploiteren, distribueren of gebruiken.

16.2 Auteursrecht

De teksten, afbeeldingen, tekeningen en de lay-out alsook het grafisch charter van de Website zijn beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht.

Het is verboden de inhoud van deze Website te kopiëren, extraheren, verspreiden, wijzigen, aan te passen en/of te gebruiken. Het downloaden en afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen is slechts toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik.

Voor de weergave en/of reproductie van tekeningen, grafische elementen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jules vereist. Het ontbreken van voorafgaande toestemming wordt bestraft als een misdrijf van namaak.

16.3 Merken

De merken en logo's die op de Website voorkomen, zijn beschermde en geregistreerde handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo's op basis van de elementen van de Website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jules, wordt beschouwd als namaak waarop een boete of een gevangenisstraf staat, in de zin van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht.

16.4 Hyperlinks

Gewone links of hyperlinks zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jules.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wet.

Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden geschikt, worden toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

JULES, Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een kapitaal van € 32.960.825, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 59100 Roubaix, 152 Avenue Alfred Motte, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262 (“Jules”), heeft een loyaliteitsprogramma opgericht, “Jules Club” (het “Programma”), voorbehouden voor zijn klanten en particuliere prospecten (de “Leden”).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn bedoeld om de deelnemingsvoorwaarden van het Programma te beschrijven.

Ze zijn in het bijzonder bedoeld om volgende zaken vast te leggen:

 • De toetreding tot het Programma;
 • De bijhorende ledenvoordelen (de “Voordelen”).
Ieder Lid verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op verzoek beschikbaar zijn in de winkel of op de websites van Jules. Lid zijn van het programma houdt een volledig lidmaatschap in zonder voorbehoud van het lid tegenover de Algemene Voorwaarden.

Door zich lid te maken van het Programma, verklaart het Lid (i) een natuurlijk persoon te zijn die meerderjarig is of in het bezit is van ouderlijke toestemming en in staat te zijn dit contract te ondertekenen (ii) uit strikt persoonlijke doeleinden te handelen die niet kaderen binnen een commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit, (iii) dat hij/zij geen deel uitmaakt van het personeel van de bedrijven van de Happychic Group waartoe Jules behoort.

De toetreding tot het Programma is gratis en kan gebeuren wanneer alle nodige informatie vermeld in artikel 9 wordt meegedeeld:

 • Op eenvoudige vraag in het Jules-/Brice-net, daarbij inbegrepen de winkels van Jules, Brice en de winkels met meerdere merken samen Jules/Brice/Bizzbee van Europees Frankrijk, België, Italië en Spanje (de “Winkels”); of
 • Automatisch via de websites
  - www.jules.com
  - www.brice.fr
  - www.jules.com/fr-be
  - www.jules.com/nl-be
  - www.jules.com/it-it

  (samen en zonder onderscheid de “Website”) bij de eerste bestelling.

Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen, kan ieder Lid zich op ieder moment uitschrijven uit het Programma volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.
Het lidmaatschap van het Programma is volledig digitaal. Om die reden zal er geen enkele fysieke kaart aan het Lid worden gegeven.
Per persoon is één enkel lidmaatschap toegestaan. Het lidmaatschap van het Programma is strikt persoonlijk en individueel. Het lidmaatschap kan in geen enkel geval worden afgestaan, overgedragen, uitgeleend of verkocht aan wie dan ook of worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Met het Programma kan het Lid loyaliteitspunten sparen, zowel op basis van de aankoopbedragen als de aankoopfrequentie en bepaalde acties volgens de volgende voorwaarden:


 • €1 aankoop = 1 punt

 • Op basis van het bedrag inclusief btw effectief betaald door het Lid, min kortingen, naar boven afgerond tot op de euro (uitgezonderd leveringskosten, cadeaubonnen, retouches, herstellingen, cadeauverpakkingen).

 • 1 transactie aan de kassa / 1 online bestelling = 20 punten

 • In een van de Winkels of op de Website, zonder minimumaankoopbedrag, met maximaal één transactie aan de kassa of één online bestelling per periode van zeven (7) dagen.

 • 1 x deponering van gebruikte kleding = 10 punten

 • Geldig ongeacht het aantal, het type en het merk van de gebruikte producten die in de Winkel worden gedeponeerd, met maximaal één afgifte per periode van zeven (7) dagen en tot maximaal honderd (100) loyaliteitspunten te cumuleren.

Het Lid spaart punten op voorwaarde dat hij zich identificeert aan de kassa in een van de Winkels of door in te loggen op zijn klantenaccount op de Website.

De loyaliteitspunten zijn geldig voor een periode van achttien (18) maanden te tellen vanaf de dag van de actie die recht geeft op voornoemde punten.

In geval van een terugbetaling van de producten van Jules en/of Brice die door het Lid waren aangekocht in de Winkel of op de Website (de “Producten”), zullen de bijhorende loyaliteitspunten van deze Producten in mindering worden gebracht van het totale aantal loyaliteitspunten van het Lid. De loyaliteitspunten die werden toegekend na een transactie aan de kassa of na een online bestelling zullen in mindering worden gebracht in het geval dat alle Producten van de bestelling worden geretourneerd. De teller voor loyaliteitspunten kan niet negatief zijn.

Ter verduidelijking; de loyaliteitspunten hebben geen enkele marktwaarde. Ze kunnen niet worden teruggenomen, noch worden ingeruild tegen geld of tegen hun waarde in contant geld.
Het Lid kan in elk geval enkel de loyaliteitspunten gebruiken die beschikbaar zijn in zijn saldo. Het Lid kan zijn saldo van zijn loyaliteitspunten en loyaliteitsstatuut vrij en gratis raadplegen op verzoek in de Winkel, op het kasticket na iedere aankoop in de Winkel, op zijn klantenaccount op de Website en in zijn Wallet (elektronische portefeuille) te downloaden via de App Store of op Google Play.

Jules onderscheidt twee (2) loyaliteitsstatuten naargelang het aantal gespaarde loyaliteitspunten:

- Het statuut Jules Club, verworven bij de aanmaak van het lidmaatschap van het Programma; - Het statuut Jules Club Gold, onder voorbehoud toegankelijk na een bepaald aantal gespaarde getrouwheidspunten.

5.1 Statut Jules Club


Ieder nieuw ingeschreven Lid dat een 1ste aankoop heeft gedaan of minder dan tweehonderd (200) punten heeft gespaard kan gebruik maken van de volgende Voordelen:

Welkomstaanbod

Het nieuw ingeschreven Lid van Jules Club Gold dat een 1ste aankoop heeft gedaan heeft recht op een kortingsbon van €8 geldig gedurende vijfenveertig (45) dagen, te tellen vanaf de datum van ontvangst, in de Winkel (uitgezonderd outlets) of op de Website, op alle Producten (uitgezonderd cadeaubonnen en digitale cadeaubonnen). Niet cumuleerbaar met andere voordelen van Club Jules, solden en de Jules' days. Persoonlijk aanbod, één enkele keer te gebruiken, niet deelbaar, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar. Kan niet worden vervangen in geval van verlies of diefstal.

Het welkomstaanbod wordt automatisch uitgegeven door Jules binnen vijfenveertig (45) dagen na toetreding tot het Programma, per e-mail of brief en in het klantenaccount van het Lid.

Omruilingen en terugbetalingen zonder kasticket

Ieder Product kan omgeruild of terugbetaald worden in een van de Winkels (uitgezonderd outlets) of via de Website binnen een termijn van drie (3) maanden te tellen vanaf de dag van de aankoop of bestelling, zelfs tijdens de solden, zonder kasticket, op voorwaarde dat het Lid zich tijdens de aankoop identificeert of inlogt op zijn klantenaccount waardoor het Product kan worden geregistreerd.
Volgende zaken zijn uitgesloten voor omruilingen of terugbetalingen: Producten die werden gedragen, gewassen, geretoucheerd of waar het etiket van ontbreekt en kousen en ondergoed omwille van hygiënische redenen.


5.2 Statuut Jules Club Gold

Wanneer een Lid tweehonderd (200) punten heeft gespaard, worden deze binnen zeven (7) dagen in mindering gebracht (op voorwaarde dat het Lid tijdens deze periode niet weer onder dit aantal gaat) en krijgt het Lid toegang tot het statuut Jules Club Gold.

Het Lid wordt hier ofwel onmiddellijk door de verkoper in de Winkel over op de hoogte gebracht, ofwel via e-mail, sms of brief. De wijziging van het loyaliteitsstatuut wordt ook aangegeven in het klantenaccount van het Lid.
De toegang tot het statuut Jules Club Gold is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden, te tellen vanaf de dag van de wijziging van het loyaliteitsstatuut. Gedurende deze periode kan het Lid gebruikmaken van de Voordelen die eigen zijn aan het statuut Jules Club Gold zoals hierna beschreven, bovenop de Voordelen die bij het statuut Jules Club horen.
Om het statuut Jules Club Gold te behouden, moet het Lid per jaar minstens tweehonderd (200) loyaliteitspunten sparen. In het geval dit aantal niet werd gespaard, zal het Lid na de periode van twaalf (12) maanden automatisch weer het statuut Jules Club krijgen. Jules zal het Lid tenminste één (1) maand voor het verlopen van zijn statuut Jules Club Gold hierover informeren.

Voordeeldag

Het Lid van Jules Club Gold heeft recht op een korting van 20% op een dag naar keuze (meerdere malen bruikbaar tijdens eenzelfde kalenderdag) in de Winkels (uitgezonderd outlets) of op de Website, geldig op alle Producten van de nieuwe collectie (uitgezonderd cadeaubonnen of digitale cadeaubonnen) ongeacht de gefactureerde aankoopbedragen en het aantal bestelde Producten. Korting twaalf (12) maanden geldig te tellen vanaf de datum van uitgave, ingehouden aan de kassa of in het winkelmandje na identificatie. Niet cumuleerbaar met andere voordelen van Club Jules, solden, de Jules' days en ieder andere lopende promotie.

De korting van 20% wordt automatisch uitgegeven door Jules vanaf de toetreding tot het statuut Jules Club Gold, per e-mail of brief en in het klantenaccount van het Lid.

Gratis thuislevering

Het Lid van Jules Club Gold betaalt tot drie (3) maal per jaar de geen voorbereidings- en leveringskosten voor Producten verkocht in de Winkel (uitgezonderd outlets) en op de Website, ongeacht de gekozen leveringswijze, de gefactureerde aankoopbedragen en het aantal bestelde Producten.

Gratis retouches

Het Lid van Jules Club Gold heeft recht op twee (2) gratis retouches per jaar voor een Jules- of Brice-Product naar keuze gekocht tijdens de duur van het lidmaatschap van het Programma, ongeacht het type retouche. Enkel bruikbaar in de maand na aankoop van het Product in kwestie.

Dit Voordeel is enkel geldig in de volgende Winkels: Tours les Atlantes, La Roche-sur-Yon, Bordeaux St Catherine, Gent en Brugge

5.3 Andere voordelen


Het Lid zal ook gebruik kunnen maken van aanbiedingen en content die voorbehouden zijn voor de leden van het Programma, in functie van zijn loyaliteitsstatuut. Het Lid zal over deze aanbiedingen en content geïnformeerd worden via het meeste gepaste communicatiemiddel (post, e-mail, sms, mededeling op de Website of in de Winkel, etc.)

Het lidmaatschap van het Programma is onbeperkt in de tijd.

Het Lid verliest daarentegen gespaarde loyaliteitspunten en bijhorende Voordelen na een periode van achttien (18) maanden te tellen van de datum van de actie waarmee deze loyaliteitspunten werden verdiend. Iedere nieuwe aankoop na deze achttien (18) maanden, zal het totaal van de loyaliteitspunten en het recht op bepaalde Voordelen heractiveren.

De ingewonnen persoonsgegevens zullen in ieder geval worden bewaard gedurende de volledige commerciële relatie tussen het Lid en Jules en voor een periode van zesendertig (36) maanden te tellen vanaf de laatste bewuste en actieve handeling van het Lid. Daarna zullen de gegevens geanonimiseerd worden.

Als het Lid het Programma definitief wil verlaten, volstaat het om deze aanvraag per e-mail te doen op volgend adres: https://www.jules.com/nl-be/ons-contacteren/. In dat geval zal het lidmaatschap zo snel mogelijk worden gedesactiveerd en zal het Lid geen gebruik meer kunnen maken van de Voordelen. Hij zal met name alle gespaarde loyaliteitspunten verliezen zonder in de mogelijkheid te zijn deze later terug te krijgen.

Daarbij zal iedere inbreuk op de Algemene Voorwaarden, ieder onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Voordelen, iedere handeling die als doel heeft het Programma te verstoren, ieder vervalsing van informatie doorgegeven door het Lid, iedere aankoop die werd gedaan met gestolen, oneerlijk verkregen of ongedekte betaalmiddelen en ieder ander gedrag dat schadelijk is voor de belangen van Jules van rechtswege leiden tot de schrapping van het Lid, de annulering van zijn verkregen loyaliteitspunten en Voordelen, zonder generlei compensatie of vergoeding en zonder voorafgaande inlichting.

Het Programma, de Voordelen en de bijhorende Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd, opgeschort of stopgezet door Jules die de Leden hierover zal inlichten via het meest geschikte communicatiemiddel (post, e-mail, sms, mededeling op de Website of in de Winkel, etc.) en waarbij een opzegperiode van één (1) maand in acht wordt genomen.

Eventuele uitbreidingen van het Programma of bijkomende voordelen ten gunste van het Lid zullen daarentegen onmiddellijk van toepassing zijn.

Geen enkele wijziging of opschorting van het Programma zal het Lid recht geven op om het even welke vergoeding.

Om aan te sluiten bij het Programma, moet het Lid de volgende gegevens aan Jules meedelen: aanspreektitel, achternaam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres.
Deze gegevens zijn nodig om de aanmaak van het Lidmaatschap tot het Programma voor het Lid in orde te brengen en om hem gebruik te kunnen laten maken van de Voordelen.
In geval van wijziging van zijn gegevens, zal het Lid Jules hier onmiddellijk van op de hoogte moeten brengen in een van de Winkels of op de Website via zijn klantenaccount.
Het verzamelen en gebruik van deze gegevens door Jules gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van Jules dat beschikbaar is op https://www.jules.com/nl-be/static/politique-de-confidentialite.html.
Overeenkomstig de bestaande Franse en Europese regelgeving inzake persoonsgegevens, beschikt het Lid over een recht van inzage, rechtzetting, beperking van verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en schrapping van zijn gegevens. Het Lid kan Jules ook contacteren om instructies door te geven over wat hij wil dat er met zijn gegevens gebeurt na zijn overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig verzoek via volgend adres: :« ons-contacteren »

Jules engageert zich om alle mogelijke middelen in het werk te stellen om de goede werking van het Programma te verzekeren. Jules kan daarentegen niet worden verantwoordelijk gesteld:

 • In geval van onbeschikbaarheid van het Programma omwille van overmacht zoals beschreven in artikel 1218 van het burgerlijk wetboek of wanneer dit voorval te wijten is aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke belemmering van een derde;
 • In geval van een tijdelijke onderbreking omwille van technische redenen of omwille van onderhoud;
 • Voor alle schade of ongemak dat het resultaat is van het gebruik van het internetnetwerk zoals gegevensverlies, indringing van buitenaf, computervirussen, netwerkonderbreking.

Voor iedere vraag betreffende het Programma, kan het Lid zich richten tot de klantendienst:

 • Via brief op volgend adres: Jules - Klantendienst, 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix
 • Via e-mail vanuit de rubriek “Contacteer ons”

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet onder voorbehoud van eventuele wettelijke bepalingen die gunstiger zijn voor de Leden die in een ander land, zoals opgesomd in artikel 3, van het winkelnet van Jules/Brice zijn gedomicilieerd.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Programma die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van het Lid of aan de jurisdictie van de hoofdzetel van Jules.

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet onder voorbehoud van eventuele wettelijke bepalingen die gunstiger zijn voor de Leden die in een ander land, zoals opgesomd in artikel 3, van het winkelnet van Jules/Brice zijn gedomicilieerd.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Programma die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van het Lid of aan de jurisdictie van de hoofdzetel van Jules.

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet onder voorbehoud van eventuele wettelijke bepalingen die gunstiger zijn voor de Leden die in een ander land, zoals opgesomd in artikel 3, van het winkelnet van Jules/Brice zijn gedomicilieerd.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Programma die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van het Lid of aan de jurisdictie van de hoofdzetel van Jules.