ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE BEOORDELING
VAN JULES- EN BRICE-PRODUCTEN

20/07/2022

JULES, Franse vereenvoudigde aandelenvennootschap (Société par Actions Simplifiée – SAS) met een kapitaal van € 32 960 825, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres 152 Avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262 (“Jules”) heeft een systeem ingevoerd (de “Service”) voor het verzamelen en publiceren van klantenbeoordelingen (de “Beoordelingen”) op zijn website www.jules.com (de “Website”).

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) omschrijven de voorwaarden voor de evaluatie van producten (de “Producten”) die zijn aangekocht op de Website of in de winkels van Jules en Brice in België (de “Winkels”) door een meerderjarige natuurlijke persoon die geen handel drijft (de “Klant”).

Ze worden aangevuld door het privacybeleid

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een Beoordeling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden.

Jules behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zullen de wijzigingen van toepassing zijn zodra ze online gepubliceerd worden. Om die reden vraagt Jules de Klanten om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

De Klant die een Beoordeling wil indienen, verklaart:

 • Een meerderjarige, natuurlijke persoon te zijn en bekwaam te zijn om deze overeenkomst aan te gaan;
 • Persoonlijk een consumentenervaring te hebben opgedaan met het Product waarop de Beoordeling betrekking heeft.

Er wordt nader bepaald dat enkel Klanten die een bestelling hebben geplaatst op de Website of een aankoop hebben gedaan in een Winkel een Beoordeling kunnen geven over het Product in kwestie, waarbij ze maximaal één (1) Beoordeling kunnen geven per Product en dit voor maximaal vijf (5) Producten.

Er wordt geen tegenprestatie geleverd in ruil voor de Beoordeling.

Om een Beoordeling in te dienen, moet de Klant op de link in de e-mail klikken die Jules verstuurt na ontvangst van het Product of na aankoop van het Product in de Winkel. Hij wordt dan automatisch doorverwezen naar een formulier waarmee hij het Product kan evalueren. De Klant kan de inhoud van zijn Beoordeling dan invoeren en/of een score toekennen aan het Product (algemene score, prijs-kwaliteitsverhouding, stijl, materiaal enz.).

Elke Beoordeling bestaat uit een commentaar en/of een score tussen 0 en 5 sterren, met dien verstande dat aan het Product een algemene score wordt toegekend die overeenstemt met het rekenkundig gemiddelde van alle Beoordelingen met betrekking tot het Product.

De Klant verbindt zich ertoe een Beoordeling in te dienen:

 • Uitsluitend over het Product zelf (maat, kleur, materiaal, essentiële kenmerken enz.) en niet over de diensten in verband met het Product waarop de Beoordeling betrekking heeft, zoals levering, betaling, retour of klantenservice;
 • Geschreven in een begrijpelijke en verstaanbare taal en in het Nederlands.

Bovendien mag de inhoud van de Beoordeling

 •  Geen onjuiste of bedrieglijke informatie bevatten noch informatie die misleidend is voor gebruikers van de Website;
 •  Geen informatie bevatten die irrelevant is en geen verband houdt met het Product waarop de Beoordeling betrekking heeft;
 •  Niet verwijzen naar de prijs die werd betaald voor het beoordeelde Product of melding maken van een lopende promotie met vermelding van een kortingscode of coupon;
 •  Niet het voorwerp zijn van een vergoeding door een derde;
 •  Niet in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 •  Niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, niet gewelddadig zijn, niet aanzetten tot haat, niet racistisch, kwetsend, denigrerend, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend zijn, zonder dat deze lijst beperkend is;
 •  Geen inbreuk maken op de privacy of de eigendomsrechten van een derde, met name het portretrecht van personen en goederen, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten;
 •  Niet ongepast zijn ten opzichte van een andere Beoordeling of de auteur ervan;
 •  Geen persoons- en/of gevoelige gegevens bevatten;
 •  Niet van promotionele of publicitaire aard zijn;
 •  Geen hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door andere bedrijven dan Jules;
 •  Geen computervirussen of schadelijke bestanden bevatten.

Het indienen van de Beoordeling leidt niet tot de onmiddellijke publicatie ervan op de Website. De Beoordeling moet eerst worden geëvalueerd en gevalideerd; dit modereren vooraf gebeurt zowel automatisch als door medewerkers van de Jules-teams.

In dit opzicht behoudt Jules zich het recht voor om geen enkele Beoordeling te publiceren die specifiek in strijd is met de bepalingen van artikel 4 en, algemener, met de Algemene Voorwaarden en/of met het Franse en Europese recht.

Alle Beoordelingen, ongeacht de inhoud ervan, worden zonder onderscheid en uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat de Beoordeling is ingediend, gemodereerd.

In voorkomend geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing van Jules om zijn Beoordeling niet te publiceren. De e-mail met dit bericht vermeldt dan ook de reden waarom de Beoordeling is afgewezen. In dit geval kan de Klant geen nieuwe Beoordeling over het betrokken Product indienen.

Er is nader bepaald dat Jules recht op weerwoord heeft op Beoordelingen die op de Website zijn geplaatst. Jules kan ook contact opnemen met Klanten die een Beoordeling hebben achtergelaten met een score van minder dan 3/5, in het kader van de opvolging van het klantenbeheer. In alle gevallen zal de Beoordeling op de Website worden gepubliceerd onder de in dit document beschreven voorwaarden.

Beoordelingen worden op de Website gepubliceerd uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat de Beoordeling via het formulier is ingediend, met voorbehoud van het modereren dat wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van artikel 5.

De Beoordeling is zichtbaar op de fiche van het beoordeelde Product en omvat de score en eventuele opmerkingen van de Klant. De identiteit van de Klant (zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam) alsook de Winkel of de Website waarop de aankoop betrekking heeft, worden naast de Beoordeling vermeld.

Alle Beoordelingen die tijdens het modereren zijn goedgekeurd, worden op de Website weergegeven, ongeacht of ze positief of negatief zijn.

Ze blijven zichtbaar op de Website zolang het beoordeelde Product op de Website te koop wordt aangeboden.

Ze kunnen echter verwijderd worden indien ze uiteindelijk niet in overeenstemming blijken te zijn met de Algemene Voorwaarden of indien ze achterhaald zijn gezien de ingrijpende wijzigingen die aan het Product zijn aangebracht.

Door een Beoordeling in te dienen, erkent en aanvaardt de Klant dat deze (i) openbaar kan worden gemaakt op de Website en vrij toegankelijk is voor elke gebruiker, en meer in het algemeen voor internetgebruikers, inclusief die buiten de Website via een verwijzing op zoekmachines, en (ii) door Jules kan worden gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden, met alle middelen en via alle media, voor Producten, de Service, de Website en meer in het algemeen voor Jules (versturen van nieuwsbrieven enz.)

In dit opzicht verleent de Klant, in het kader van de eventuele bescherming van zijn mogelijke intellectuele eigendomsrechten, aan Jules, gratis en voor een periode van tien (10) jaar, het recht om de inhoud van de Beoordeling geheel of gedeeltelijk te gebruiken, op te slaan, te vertalen, aan te passen, te benutten, te verspreiden, te publiceren en weer te geven, voor alle doeleinden, met name commerciële, reclame- en promotiedoeleinden, en via alle media (websites, mailings en e-mails, sociale netwerken, affiches enz.) wereldwijd.

Zodra de Beoordeling is gepubliceerd, kan de Klant deze niet meer wijzigen. Hij kan echter op elk moment na publicatie op de Website vragen om zijn Beoordeling te verwijderen, via het contactformulier (onderdeel "Bescherming van de persoonsgegevens").

Elke internetgebruiker heeft de mogelijkheid Jules op elk moment op de hoogte te brengen van een Beoordeling die inbreuk maakt op zijn rechten en/of de Algemene Voorwaarden niet respecteert, door te klikken op de link "Rapporteren" die zich onder de betrokken Beoordeling bevindt.

Jules stelt alles in het werk om te voorkomen dat Beoordelingen die in strijd zijn met de geldende wettelijke of regelgevende bepalingen en meer in het algemeen met de Algemene Voorwaarden, op de Website verschijnen.

De Beoordelingen worden gepubliceerd onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van hun auteurs; Jules kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud waarvan de vennootschap niet de auteur is.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving.

Geschillen in verband met de Service die niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Jules.